U bent nu hier:

Gezinscoaching in Nijmegen: wat is het en hoe werkt het?

In een eerder bericht zijn de gezinscoaches al genoemd.
Nu volgt wat meer informatie over deze vorm van hulpverlening voor gezinnen met veel problemen.

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen waar al langere tijd veel problemen zijn,
waar veel hulpverleners bij betrokken zijn die onvoldoende resultaat boeken
en waar ouders zorgmijdend zijn.

Door wie

Bij NIM maatschappelijk werk werken sinds september 2009 vijf fulltime gezinscoaches.

Hoe werkt het?

In een aantal (7) wijken in Nijmegen werken wijkteamregisseurs. Deze zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de wijkteams overlast en multiprobleemaanpak.* Als een wijkteamregisseur van diverse hulp- en dienstverleners in de wijk signalen ontvangt over een gezin waar langdurig veel problemen zijn en de hulpverlening niet of onvoldoende lijkt aan te slaan, dan kan hij besluiten een gezinscoach in te zetten.
De gezinscoach werkt met drang en dwang. Dat betekent dat er altijd minimaal één organisatie sanctioneert als ouders niet meewerken in het Plan van Aanpak dat de gezinscoach opstelt om de problemen aan te pakken en op te lossen.
De gezinscoach neemt regie en heeft veel tijd beschikbaar. Dat is het verschil met de reguliere hulpverlening.
Voorop staat de zorg voor en de veiligheid van de kinderen.

Aanvragen...

Elke huisarts heeft wel enkele gezinnen in zijn praktijk waar vaak wat mee aan de hand is.
Er is veel hulpverlening en er wordt regelmatig gecorrespondeerd met andere zorg en hulpverleners en de huisarts speelt zijn rol in het netwerk. Maar er verandert structureel niet zo veel. Dan kan de huisarts, eventueel gezamenlijk met andere betrokken hulpverleners in het gezin, besluiten het gezin aan te melden bij het wijkteam van de wijk waar het gezin woont. De wijkteamregisseur kan daarna besluiten om een gezinscoach in te zetten. (in wijken waar nog geen wijkteam is, kan een beroep worden gedaan op het Meldpunt Bijzondere Zorg)

U wilt inhoudelijk overleggen of verwijzen?

De wijkteams hebben een centraal adres: wijkteam@nijmegen.nl

Wilt u meer weten over de werkwijze van de gezinscoach dan kan een korte presentatie worden gegeven tijdens een lunch in een gezondheidcentrum of in een huisartsenoverleg.
U kunt bellen of emailen met Tanja Banken 06-34000237 t.banken@nim.nl

*Een wijkteamregisseur is dus iets anders dan een wijkmanager.

Een wijkteamregisseur stuurt vanuit de gemeente een wijkteam overlast en multi-probleem-aanpak aan in die wijk. Er zijn 7 wijkteams in 7 zogenaamde aanpakgebieden waar extra aandacht nodig is: Hatert, Willemskwartier en Kolpingbuurt, (delen van)Dukenburg, (delen van) Lindenholt, Neerbosch-Oost, Waterkwartier en Wolfskuil. In een wijkteam werken de woningcorporaties, het maatschappelijk werk, de politie en het MBZ samen, onder regie van de gemeente. Samen proberen ze overlast en multi-probleem-situaties op adresniveau aan te pakken. Dus specifiek (individueel huishouden). Dit in tegenstelling tot wijkmanagement dat juist generiek (algemeen) werkt.
Een wijkmanager is vanuit de gemeente de belangrijkste contactpersoon in de wijk. Hij/zij is het aanspreekpunt voor burgers en instellingen in de wijk en probeert deze met elkaar te koppelen en samenwerking te stimuleren. De wijkmanager is actief op alle terreinen van het gemeentelijk beleid, met een accent op leefbaarheid en veiligheid.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd