U bent nu hier:

Groep op Haweb

HAweb

Zit u in de steekproef? Word dan lid van de speciale groep hiervoor op HAweb en stel vragen aan collega's en aan de LHV. Ga naar de groep

Ombudsman: geen onderzoek naar NZa-kostenonderzoek 2006

De Nationale Ombudsman gaat niet uit eigen beweging het kostenonderzoek 2006 van de NZa onderzoeken. De Ombudsman acht zich wettelijk niet bevoegd tot het doen van dit onderzoek. Daarnaast betreft het een onderzoek uit 2006. Wel wil de Ombudsman van de NZa horen hoe de toezichthouder is omgegaan met klachten van huisartsen over het kostenonderzoek.

De LHV betreurt het feit dat de Ombudsman geen eigen onderzoek instelt. De LHV blijft zich op het standpunt stellen dat de NZa geen gronden heeft waarop zij de conclusie kan baseren dat er in het jaar 2006 van een ‘overwinst’ sprake zou zijn geweest. Daar waar de NZa meent haar beleid op de onderzoeksconclusies te kunnen baseren, zal de LHV daartegen ageren.

Cruciale gebreken

Het kostenonderzoek van de NZa naar de kosten in 2006 in de huisartsenpraktijk is uitgevoerd in de jaren 2008 en 2009. Van begin af aan heeft de LHV bezwaren geuit tegen de opzet van het onderzoek (brief van de LHV). De NZa heeft zich een deel van deze bezwaren aangetrokken, maar een aantal cruciale gebreken in de opzet gehandhaafd.

Protest

Direct na het beschikbaar komen van de rapportage van de NZa vorig jaar, heeft de LHV fel protest aangetekend tegen deze onjuiste conclusie. Na intensief overleg heeft de NZa vervolgens een deel van haar conclusie ingetrokken. Ze kon niet anders dan erkennen dat haar bevindingen niet met de werkelijkheid strookten.

Acties huisarts Moes

Huisarts Moes is sterk betrokken geweest bij het kritisch volgen van de opzet en uitvoering van het kostenonderzoek, parallel aan de inzet van de LHV. Wij zijn de heer Moes nog steeds zeer erkentelijk voor dit langszij varen, aangezien wij in de discussies met de NZa royaal hebben kunnen putten uit zijn inbreng.

Toen de NZa haar conclusie had gepubliceerd, heeft de heer Moes de Nationale Ombudsman verzocht om het NZa-onderzoek onder de loep te nemen en op onvolkomenheden te toetsen. Daarmee zou de conclusie van de NZa alsnog ongedaan gemaakt kunnen worden en de NZa zou toekomstige onderzoeken op een kwalitatief betere leest kunnen schoeien. De LHV heeft zich samen met diverse andere partijen (De Vrije Huisarts, NZa projectgroep en VPHuisartsen) gevoegd in de stap van de heer Moes naar de Nationale Ombudsman.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd