U bent nu hier:

Tweede Kamer organiseert rondetafelgesprek Wet cliëntenrechten zorg

Op vrijdag 25 november organiseert de Vaste Kamercommissie van VWS een rondetafelgesprek/hoorzitting over het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg in de Tweede Kamer. Hiervoor zijn verschillende organisaties en personen uitgenodigd. De LHV heeft een aantal kritiekpunten op dit wetsvoorstel. Deze punten worden tijdens de bijeenkomst ingebracht door onze federatie KNMG, die als enige vertegenwoordiger van zorgverleners en zorgaanbieders is uitgenodigd.

De LHV heeft twee belangrijke punten van kritiek:

1 Definitie zorgaanbieder

Het wetsvoorstel is geschreven vanuit de optiek van (grote) zorginstellingen. De verplichtingen uit de wet liggen dus niet op de zorgverlener maar op de instelling. Dit kan een eenmanspraktijk, gezondheidscentrum, zorggroep, verpleeghuis of ziekenhuis zijn. De wettelijke normen sluiten niet goed aan op de praktijk/realiteit van kleinschalige voorzieningen (bijvoorbeeld "eenpitters").

Door alle voorzieningen onder een noemer te plaatsen, worden kleinschalige voorzieningen onevenredig belast, zonder dat de patiënt hier beter van wordt. Als voorbeeld dient dat een huisartsenpraktijk waar 10 zorgverleners of meer werken een onafhankelijk toezichthoudend orgaan moet hebben. Dit is niet reëel. De LHV wil verduidelijking (en aanpassing) van de definitie zorgaanbieder en de daaruit voortvloeiende administratieve belasting. Ook dient te worden uit gegaan van 50 zorgverleners.

2 Klachtenregeling & geschilleninstantie

De huidige klachten- en geschillenregelingen moeten ketenproof worden gemaakt. Op basis van het huidige wetsvoorstel dienen zorgverleners bij elke samenwerkingsvorm cq elke zorgaanbieder (huisartspraktijk, huisartsenpost en zorggroep) een aparte klachtenregeling te hebben. Dit leidt ongetwijfeld tot een woud van regelingen die voorbij gaan aan toenemende ketenzorg.

De LHV vindt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen de verplichting om op instellingsniveau een klachtenfunctionaris of patiëntenvertrouwenspersoon te hebben en de verplichting om aan te sluiten bij een klachtencommissie op regionaal niveau. Alleen op die wijze kan adequaat met ketenaspecten worden omgegaan.

Agendapunten online

De agenda-punten van de vergadering van de Vaste Kamercommissie van VWS staan online.



Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd