U bent nu hier:

Principeakkoord bereikt over CAO Huisartsenzorg

Werkgevers en werknemers hebben een principeakkoord gesloten over de CAO Huisartsenzorg. De CAO heeft een looptijd van 21 maanden: van 1 april 2011 tot 31 december 2012. Het akkoord bevat afspraken over de loonontwikkeling, het scholingsbeleid, de oprichting van een sociaal fonds en een collectieve verzekering tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Op 28 juni aanstaande wordt het principeakkoord in de LHV ledenraad behandeld.

Principeakkoord CAO Huisartsenzorg

Verhoging lonen

De loonontwikkeling: per 1 april 2011 een algemene loonsverhoging van 1,25% en per 1 april 2012 eveneens een verhoging met 1,25%. De eindejaaruitkering wordt met ingang van 2011 met 0,5% verhoogd tot 5%.

Scholing en opleidingen voor verder professionalisering

Partijen benadrukken dat verdere professionalisering van de werknemers in de huisartsenzorg in belang van werkgevers en werknemers is. Daarom worden de CAO-bepalingen over scholing en opleiding verbeterd.
Er komt een minimum aanspraak van 20 uur per jaar aan scholing, die voor de werknemer ook een verplichting tot scholing met zich mee brengt. De kosten komen voor rekening van de werkgever en de investering in tijd wordt naar rato van de aanstellingsomvang verdeeld tussen werkgever en werknemer. Voor relatief dure en langdurige beroepsopleidingen, die tot een erkend diploma leiden wordt de terugbetalingsregeling uitgebreid. Werkgevers gaan bijdragen in de kosten van (her)registratie van erkende diploma’s en BIG-registratie.

Oprichting sociaal fonds

Partijen richten een sociaal fonds op waarin zij hun gezamenlijke beleid voor arbeidsmarktonderzoek en arbeidsmarktcommunicatie, scholing en opleidingen en arbeidsomstandigheden gaan uitvoeren. Stagiairs worden voortaan vanuit dit fonds betaald en nieuw is dat ook stagebegeleiders voortaan een vergoeding voor hun werk krijgen. Werkgevers en werknemers leveren gezamenlijk de financiële middelen voor het fonds.

Werkgevers gaan bijdragen aan de contributie van beroepsorganisaties.

Komst van collectieve verzekering tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Er komt een collectieve (WGA) verzekering die het risico afdekt van mogelijke inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid: 70% van het laatste inkomen, geïndexeerd en voor alle salarisgroepen (zonder plafond), waarvan de premie door werkgevers wordt betaald.

Overige afspraken

Bij enkele huisartsenposten wordt een experiment uitgevoerd met zelfroosteren, om uit te zoeken of het mogelijk is werknemers meer invloed te geven op hun eigen werktijden.

Verder wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om de omvang van de arbeidsovereenkomst aan te passen als er structureel meer gewerkt wordt en worden de faciliteiten voor mantelzorgers onderzocht.

Betrokkenen bij CAO Huisartsenzorg

De betrokken werknemersorganisaties zijn de NVDA (Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten), Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak, NVvPO (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners) en de werkgeversorganisaties zijn de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland. Onder deze CAO ressorteren ongeveer 21.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg.Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd