U bent nu hier:

Hoed u voor verdere beknotting op basis huisartsenzorg!

Bij het voornemen van de Minister om per 2012 structureel € 132 miljoen weg te halen uit het budget huisartsenzorg kan volgens het LHV bestuur maar één antwoord passen: stop met uitbreiding van substituerende activiteiten!

Het bestuur is zich ervan bewust dat dit tegen de opvatting van de beroepsgroep in gaat. Medische hulp die binnen de huisartsenzorg geleverd kan worden in plaats van in de tweedelijn is goedkoper, doelmatiger en vaak patiëntgerichter. Echter de minister laat op dit moment de huisarts geen andere keus: de eerder gevraagde grotere inspanning van u voor het overnemen van chronische zorg en het toegeleiden van SEH bezoek naar de HAP, om daarmee te besparen op de uitgaven voor de tweede lijn, ziet de minister immers plotseling als 'overschrijdingen van het huisartsenkader’. Geld volgt de zorg dus niet.

Volgens deze logica houdt dat in dat inzetten op nog meer substitutie of andere goed bedoelde plannen, alleen maar tot een nog grotere overschrijding van het huisartsenkader zullen leiden en dus tot méér bezuinigingen op de basisfinanciering in de nabije toekomst.

Nieuwe ketenzorgprojecten HAP-SEH vallen stil

Ook uit de enquête onder de leden blijkt dat een 'stand still' op nieuwe ketenzorg onvermijdelijk is, hoewel we dat niet zouden willen. Samen met de VHN constateert het LHV-bestuur eveneens dat een verdere voortgang op het gebied van samenwerking SEH stokt zolang de gedachtekronkel van de minister over de bezuiniging niet van tafel is. LHV en VHN hebben de afgelopen jaren steeds uiteengezet dat als VWS en zorgverzekeraars voor doelmatige spoedzorg willen gaan, er veel te bereiken valt in de samenwerking met huisartsen en huisartsenposten. Het huidige bezuinigingsbeleid zonder visie op langere termijn frustreert echter een voortgang op dit punt.

Het bestuur zal bij zowel verzekeraars als politiek de aandacht op deze niet gewenste maar wel te voorspellen gevolgen vestigen. Ook voorzien wij een uiterst terughoudende opstelling van huisartsen bij het vervullen van vacatures van personeel en investeringen in gebouw en ict/telefonie. De kwaliteit van de medische zorg aan patiënten zal er niet onder lijden maar de kwantiteit én service zullen onder dit gesternte eerder verminderen dan toenemen. Zorgverzekeraars zullen in de contractbesprekingen bij verlenging van afspraken over ketenzorg en andere projecten deze terughoudendheid en oplettendheid bemerken.

Petities

Vorige week ontving u een mogelijkheid om met behulp van een petitie uw patiënten steun te laten betuigen aan onze roep tégen deze bezuinigingen. Ook willen wij u wijzen op de petitie Kortdehuisartsniet.nl, die collega Christof Zwart onlangs is gestart. De petitie kan ook online getekend worden: Kort de huisarts niet.

Verder wijzen wij u op de uitslag van de enquête onder de leden die door u massaal beantwoord is. Wij zien graag ook uw input voor de maatregelen die u alleen of in groter verband denkt te gaan treffen: Mijn maatregelDeelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd